4 de febrero de 2014

OLIVA:CONCURSO CARTELES 2015 J. C. HERMANDADES SEMANA SANTA

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS 2015 
JUNTA CENTRAL DE GERMANDATS DE SETMANA SANTA 

1. Podran participar tots els artistes que ho desitgen, individualment o en equip.

2. Cada artista podrà participar amb un màxim de dues obres.

3. Bases tècniques del cartell:

  • Dimensions DIN A3 en vertical sobre material flexible (sense bastidor, ni emmarcat). 
  • EL LEMA QUE HA DE FIGURAR, DE FORMA OBLIGATÒRIA I EN VALENCIÀ ÉS: 
  •  SETMANA SANTA D’OLIVA 2015 
  • S’ha de tindre en compte que la junta podrà incloure els logotips oficials que consideren oportuns; a tal efecte, s’ha de deixar espai per a inserir els logotips. 
  • La tècnica a utilitzar serà lliure, sempre que siga possible la seua reproducció, excloent-ne les tintes daurades i platejades, i els colors fluorescents. En el supòsit d’emprar l’ordinador es farà una impressió a color en format DIN-A3, per a l’exposició, i es remetrà suport magnètic amb tots els fitxers necessaris per a obtenir fotolits que en permeten la reproducció, etc. 

4. Les obres premiades quedaran en poder de la Junta Central de Germandats d’Oliva a tots els efectes, que farà l’ús que consideren convenient.

5. El Termini de lliurament d’originals finalitzarà el 4 D’ ABRIL de 2014 a les 14h. La Junta Central de Germandats no es fa responsable dels possibles danys o pèrdues que puguen ocasionar-se.

6. Les obres s’han de lliurar, o trametre lliures de despeses, de 9 a 14 hores, dies laborals
AJUNTAMENT D’OLIVA
Serveis Culturals
Junta Central de Germandats de Setmana Santa
Plaça de l’Ajuntament, 1
46780 OLIVA 
7. Darrere de cada obra figurarà un lema que serà comú per a totes les obres presentades d’un mateix autor
o equip. Aquest lema s’escriurà a l’exterior d’un sobre tancat, i caldrà posar-hi dins el nom, cognom, adreça i telèfon de l’autor/a.

8. Els sobres s’obriran una vegada fallat el concurs.

9. El Jurat, triat per la Junta Central, decidirà el cartell guanyador, seua decisió serà inapel·lable; a més a més, el jurat està facultat per a prendre qualsevol decisió en relació al concurs.

10. S’estableix un únic premi de 600 €. 

11. Les obres s’exposaran al públic dels dies 9 al 29 d’ abril de 2014, en la Casa de la Cultura d’Oliva-Casa dels Maians.

12. Els treballs no premiats podran retirar-se a la mateixa adreça on han estat enviats, del 5 al 9 de maig, passat aquest termini les obres quedaran en poder de la Junta Central de Germandats, que farà amb elles el que consideren més convenient.

13. El lliurament de premis es realitzarà dins d’un acte dels que realitza la Junta Central de Germandats d’Oliva, prèvia comunicació als guanyadors.

14. La no assistència al lliurament dels premis, de l’autor, o si s’escau, de la persona amb poder donat pel premiat mitjançant carta signada, significarà la seua renúncia al premi.

15. La participació en aquest concurs significa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

16. Les obres signades i en el lema variat seran desqualificades.

No hay comentarios:

Publicar un comentario